Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού «Lifespiration starts here: Journeyspiration»

Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού «Lifespiration starts here: Journeyspiration»
 

§ 1. Γενικές διατάξεις

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις"» καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού «Lifespiration starts here: Journeyspiration » (εφεξής «Διαγωνισμός»).
 2. Ο διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι η Answear.com S.A. με έδρα την Κρακοβία, διεύθυνση: 31-564 Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου (KRS) που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας, XI Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου,υπό τον αριθμό KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, με μετοχικό κεφάλαιο 892.202,75 PLN, ολοσχερώς καταβεβλημένο (εφεξής: «Διοργανωτής»).
 3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Κύπρο.
 4. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από τις 10.05.2023στις 10:00 π.μ. έως τις 31.07.2023 στις 23:59 μ.μ.
 5. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται μέσω του Instagram. Στην ιστοσελιδα www.lifespirationstartshere.answear.cοm.cy/  (εφεξής η «Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού») θα περιλαμβάνονται: Όροι και Προϋποθέσεις, πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και τα συμμετέχοντα έργα.
 6. Ο διαγωνισμός δεν διοργανώνεται ή συνδιοργανώνεται, ούτε χρηματοδοτείται ή υποστηρίζεται από το Instagram ή τον διαχειριστή του και δεν συνδέεται με το Instagram ή τον διαχειριστή του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
   

§ 2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

1. Ένας συμμετέχων στο Διαγωνισμό (εφεξής o "Συμμετέχων") μπορεί να είναι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο:

α) είναι τουλάχιστον 18 ετών το αργότερο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
β) είναι καταναλωτής και ενεργεί για σκοπούς που δεν συνδέονται με εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ανεξάρτητη δραστηριότητα,
γ) μένει στην Κύπρο,
δ) έχει προφίλ στο Instagram,
ε) πληροί τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. Ο Συμμετέχων στο Διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι υπάλληλος ή συνεργάτης του Διοργανωτή και τα μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή σύζυγος, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια καθώς επίσης και μέλος της κριτικής επιτροπής ή τα μέλη της οικογένειας της κριτικής επιτροπής.
 

§ 3. Κανόνες του Διαγωνισμού

 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται υπό το κεντρικό σύνθημα: Journeyspiration (στο εξής: «Σύνθημα»).
 2. Ο στόχος του Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να κάνει μια φωτογραφία που αποτελεί ερμηνεία του Συνθήματος Journeyspiration (εφεξής το «Έργο Διαγωνισμού»).
 3. Για να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων πρέπει να δημοσιεύσει το Έργο Διαγωνισμού (φωτογραφία) στο προφίλ του/της στο Instagram με ενεργοποιημένες τις δημόσιες ρυθμίσεις και να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα: α) Προσθήκη tag @answear_cy β) προσθήκη #journeyspirationcy και γ) follow @answear_cy
 4. Το Έργο Διαγωνισμού πρέπει να δημοσιευτεί στο Instagram κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής αιτήσεων του Διαγωνισμού με έναρξη στις 10.05.2023 από τις 10:00 και λήξη στις 31.07.2023 στις 23:59. Οι φωτογραφίες/ βίντεο τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο Instagram προφίλ των Συμμετεχόντων  πέραν της περιόδου αποδοχής αιτήσεων στον Διαγωνισμό δε θα ληφθούν υπόψη ακόμα και στην περίπτωση που ο Συμμετέχων προσθέσει τα Hashtags του Διαγωνισμού στις φωτογραφίες/ βίντεο.
 5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει πάνω από ένα Έργο Διαγωνισμού στο Διαγωνισμό.
 6. Τα σωστά δημοσιευμένα και περιγραφόμενα Έργα Διαγωνισμού (σύμφωνα με το σημείο 3 ανωτέρω) κρίνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») που ορίζεται από τον Διοργανωτή όσον αφορά την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την ελκυστικότητα του Έργου Διαγωνισμού και την ερμηνεία του Συνθήματος.
 7. Τα βραβεία απονέμονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα Έργα Διαγωνισμού που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 8. Δημοσιεύοντας το Έργο του Διαγωνισμού στο Instagram και περιγράφοντάς το με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο  3(3) ανωτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει ότι:

α) είναι ο δημιουργός του υποβληθέντος Έργου Διαγωνισμού και κατέχει όλα τα  περιουσιακά δικαιώματα δημιουργού, το ηθικό δικαίωμα, καθώς και τυχόν συγγενικά δικαιώματα επί αυτού, ενώ τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζονται ή επιβαρύνονται με οποιονδήποτε τρόπο από δικαιώματα τρίτων,

β) Το Έργο Διαγωνισμού δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικότητας και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που εγερθούν αξιώσεις σε σχέση με τη χρήση του Έργου Διαγωνισμού, αυτές θα βαρύνουν το Συμμετέχοντα αποκλειστικά

γ) τα άτομα των οποίων οι εικόνες έχουν ενσωματωθεί στο Έργο Διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει στη δημοσιοποίηση των εικόνων τους από τον Συμμετέχοντα;

 1. Το Έργο Διαγωνισμού δεν πρέπει να περιέχει βρισιές, προσβλητικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη και τους ισχύοντες νόμους.
 2. Από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του Έργου Διαγωνισμού στο Instagram, ο Συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι πληροί τα κριτήρια που του δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ότι συμφωνεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.


§ 4. Νικητές και βραβεία

 1. Πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού εντός 14 ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού.
 2. Στον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν:
  • 1 κύριο βραβείο: Δωροκάρτα αξίας 400 ευρώ από το answear.com.cy
  • 1 δευτερεύον βραβείο: Δωροκάρτα αξίας 300 ευρώ από το answear.com.cy
  • 1 δευτερεύον βραβείο: Δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ από το answear.com.cy
 3. Κάθε άτομο που κερδίζει ένα βραβείο στο Διαγωνισμό, είτε πρόκειται για κύριο βραβείο είτε για δευτερεύον βραβείο, θα αναφέρεται εφεξής ως Νικητής.
 4. Εκτός από το βραβείο, ο Διοργανωτής χορηγεί σε κάθε Νικητή χρηματικό βραβείο ύψους 11,11% του βραβείου. Το ποσό του χρηματικού βραβείου αντιστοιχεί με το ποσό του φόρου εισοδήματος που επιβαρύνει τον Nικητή για τη νίκη στο Διαγωνισμό. Ο Συμμετέχων συναινεί ώστε, πριν από την απονομή του Κύριου Βραβείου, το χρηματικό βραβείο να συλλεχθεί και να καταβληθεί στον λογαριασμό της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας στην Πολωνία από τον Διοργανωτή, ως πληρωτή του εφάπαξ φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τη νίκη του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό.
 5. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω διατάξεων όσον αφορά τον διακανονισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από τη νίκη στον Διαγωνισμό, οι Νικητές χωρίς φορολογική κατοικία στην Πολωνία υποχρεούνται να ελέγξουν  και να εκπληρώσουν ανεξάρτητα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας που προκύπτουν από τη νίκη τους στον Διαγωνισμό.
 6. Οι Νικητές ειδοποιούνται για τη νίκη τους με μήνυμα από τον Διοργανωτή στο σύστημα εσωτερικής αλληλογραφίας της πλατφόρμας Instagram. Ο νικητής υποχρεούται να επιβεβαιώσει εντός 5 ημερών με τον ίδιο τρόπο ότι έλαβε την πληροφορία για τη νίκη του και να αποστείλει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Διοργανωτή στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδίως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση για την αποστολή του Βραβείου, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  και στοιχεία για την εκκαθάριση του εφάπαξ φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τη νίκη στο Διαγωνισμό.
 7. Εάν ο Διοργανωτής δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον Νικητή για οποιονδήποτε λόγο ή δεν λάβει απάντηση στην κοινοποίηση της νίκης εντός 5 ημερών, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απονέμει το Βραβείο σε άλλον Συμμετέχοντα.
 8. Ο Νικητής μπορεί να υποβάλει δήλωση άρνησης αποδοχής του Βραβείου εντός 5 (πέντε) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης για τη νίκη.
 9. Τα βραβεία θα αποδοθούν στους νικητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση που θα υποδείξουν οι νικητές.

Ο νικητής μπορεί να παρέχει στον Διοργανωτή άδεια μη αποκλειστικής χρήσης για το Έργο του Διαγωνισμού στα πλαίσια ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Νικητή και του Διοργανωτή.
 

§ 5. Τελικές διατάξεις

 1. Οι Όροι και Προυποθέσεις του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
 2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις. Η αλλαγή των Όρων και των Προϋποθέσεων θα τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσης των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Η τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων δεν μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα που έχουν ήδη αποκτήσει οι Συμμετέχοντες.
 3. Ο Συμμετέχων μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι καταγγελίες επιλύονται από τον Διοργανωτή εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους.
 4. Για να υποβάλει κάποιος καταγγελία ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τους κανόνες του ή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τον Διαγωνισμό, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]. Η καταγγελία θα πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του Συμμετέχοντα, καθώς την ένδειξη του λόγου υποβολής της καταγγελίας και της συγκεκριμένης συμπεριφοράς του Διοργανωτή. Οι καταγγελίες μπορούν επίσης να αποστέλλονται στη διεύθυνση της έδρας του Διοργανωτή.
 5. Ο Διοργανωτής θα απαλλάξει το Instagram και τον διαχειριστή του Instagram από κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, ιδίως αξιώσεις των Συμμετεχόντων, που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό. Όλες οι ερωτήσεις, τα σχόλια, οι καταγγελίες και τα παράπονα που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό θα πρέπει να απευθύνονται από τον Συμμετέχοντα απευθείας στον Διοργανωτή και σε καμία περίπτωση στο Instagram ή στον διαχειριστή του Instagram.
 6. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό που περιέχονται σε προωθητικό και διαφημιστικό υλικό έχουν μόνο βοηθητικό χαρακτήρα, ενώ το εύρος των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων και του Διοργανωτή καθορίζεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό

Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ‘ Lifespiration starts here: Journeyspiration (στο εξής: "Διαγωνισμός") είναι η Answear.com S.A. με έδρα την Κρακοβία, Aleja Pokoju 18, 31-564 Κρακοβία, (KRS: 0000816066), στο εξής "Διαχειριστής").

Στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή: [email protected] ή Answear.com, Aleja Pokoju 18, 31-564 Κρακοβία.

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την επιλογή των καλύτερων Έργων Διαγωνισμού, την απονομή των βραβείων και το διακανονισμό του Διαγωνισμού από τον Διαχειριστή. Η βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή, το οποίο συνίσταται στη διεξαγωγή του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του, στην άσκηση αξιώσεων ή στην άμυνα κατά αξιώσεων και στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υποχρεώσεων. Η υποβολή των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο, η μη υποβολή των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα: να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να τα ενημερώνουν, να περιορίζουν την επεξεργασία δεδομένων, να ζητούν τη διαγραφή δεδομένων και να αντιτίθενται στην επεξεργασία δεδομένων. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά τη διάρκεια της περιόδου παραγραφής των αμοιβαίων αξιώσεων του Συμμετέχοντα και του Διαχειριστή που προκύπτουν από τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Εάν ο Συμμετέχων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων του γίνεται παράνομα, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.